Obchodní podmínky

 Informace o prodejci

Prodávající (dále jen "Prodávající")
Petr Jancák, adresou Zahradní 5170, 430 04 Chomutov
dodavatel je zapsán v živ. rejstříku MÚ Chomutov
Prodávající není plátce DPH
IČ: 01036769

Kontaktní údaje
Telefon: +420 603 446 999
               Email: info@originalfashion.cz
Číslo účtu pro bezhotovostní platby: 1130337036/3030

 

1. Úvodní ustanovení

 • Internetový obchod provozován Petr Jancák, adresou Zahradní 5170, 430 04 Chomutov (dále jen „prodejce“) je online prodejcem značkové obuvi, textilního oblečení a módních doplňků (dále jen „zboží“), a to na internetové obchodě s adresou www.OriginalFashion.cz.
 • Tyto Všeobecné obchodní podmínky upravují smluvní vztahy a vymezují vzájemné práva a povinnosti mezi obchodem OriginalFashion.cz neboli prodejcem a zákazníkem při internetovém prodeji zboží. Veškeré takové smluvní vztahy se řídí obecně závaznými právními předpisy České republiky, uzavřenou kupní smlouvou a těmito Všeobecnými obchodními podmínkami.  
 • V kupní smlouvě lze sjednat ustanovení odlišná od ustanovení těchto Všeobecných obchodních podmínek. V takovém případě má přednost ustanovení sjednané v kupní smlouvě.
 • Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy, které neupravují tyto Všeobecné obchodní podmínky, občanským zákoníkem (zákon číslo 89/2012 Sb. v platném znění) a zákonem o ochraně spotřebitele (zákon číslo 634/1992 Sb. v platném znění). Je-li smluvní stranou jiný subjekt, řídí se vztahy neupravené těmito Všeobecnými obchodními podmínkami občanským zákoníkem (zákon číslo 89/2012 Sb. v platném znění), případně zákonem o obchodních korporacích 90/2012 Sb.
 • Tyto obchodní podmínky mohou být prodejcem kdykoli upravovány a měněny. Tyto úpravy a změny se nedotýkají smluvních vztahů založených v době účinnosti předchozího znění Všeobecných obchodních podmínek.

2. Vymezení pojmů

 • Smlouva - smlouva kupní, kde na jedné straně vystupuje OriginalFashion.cz  a na druhé straně zákazník.
 • Prodejce (OriginalFashion.cz) - je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti; je to podnikatel, který přímo nabízí zboží k jeho prodeji.
 • Zákazník - 1 zákazníkem může být spotřebitel, tj. osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti; je to fyzická či právnická osoba, která kupuje zboží za jiným účelem než pro podnikání s tímto zbožím; 2 zákazníkem může být také podnikatel, který užívá služby za účelem svého podnikání s tímto zbožím.
 • Zboží - zbožím jsou veškeré produkty nabízené k prodeji Prodejcem na jeho internetových stránkách urbanstore.cz za podmínek stanovených v těchto Všeobecných obchodních podmínkách.
 • Uzavření smlouvy - objednávka zákazníka je návrhem smlouvy a samotná smlouva je uzavřena okamžikem doručení závazného souhlasu prodejce zákazníkovi s tímto jeho návrhem (potvrzením objednávky ze strany prodejce); od tohoto okamžiku mezi prodejcem a zákazníkem vznikají vzájemná práva a povinnosti.

3. Informace o uzavřené kupní smlouvě a Všeobecných obchodních podmínkách 

 • Odesláním objednávky (tj. návrhu smlouvy) zákazník stvrzuje, že se seznámil s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami a že s nimi bezvýhradně a plně souhlasí. Tyto Všeobecné obchodní podmínky tvoří nedílnou součást uzavřené kupní smlouvy.
 • Kupní smlouva a Obchodní podmínky jsou vyhotoveny a uzavírají se v českém jazyce. Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou zobrazeny v sekci (Obchodní podmínky) na internetových stránkách www.OriginalFashion.cz.

4. Ochrana osobních údajů 

 • Zákazník dává prodejci souhlas se zpracováním jeho osobních údajů, za účelem uskutečnění plnění předmětu smlouvy, jakož i zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 SB. 
 • Zákazník se zavazuje poskytovat pravdivé informace a tyto informace aktualizovat, pokud dojde k jejich změně. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, účastník registrace má právo svůj souhlas odvolat a to písemnou formou na adresu prodávajícího.
  Prodávající se zavazuje poskytnout kupujícímu přístup k jeho osobním údajům dle zákona č. 101/2000 Sb.
 • Zákazník projevuje spolu se souhlasem s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami i souhlas se zasíláním informací o připravovaných aktivitách prodejce (tj. slevách, akcích apod.).

5. Předmět smlouvy

 • Předmětem smluvního vztahu je závazek prodejce dodat zboží popsané ve smlouvě (tedy objednávce a jejím potvrzení) a závazek objednatele zboží převzít a zaplatit za něj prodejci sjednanou cenu. Smluvní vztah vzniká mezi zákazníkem a prodávajícím doručením potvrzení objednávky ze strany prodávajícího zákazníkovi (tj. okamžikem uzavření smlouvy).
 • Zákazník může objednat konkrétní zboží z aktuální nabídky prodejce. Tato nabídka je zveřejněna na internetových stránkách prodejce www.OriginalFashion.cz

6. Objednávka 

 • Objednávka představuje jednostranný návrh zákazníka na uzavření smlouvy, jejímž předmětem je prodej zboží uvedeného v objednávce, za podmínek v ní a v těchto Všeobecných obchodních podmínkách uvedených. Zákazník je vyplněnou a odeslanou objednávkou vázán. Objednávku zboží lze učinit prostřednictvím internetových stránek prodejce www.OriginalFashion.cz.
 • Prodejce zašle potvrzení objednávky prostřednictvím emailu, který zákazník uvede v objednávce. Toto potvrzení obsahuje kontaktní údaje, přesný popis a počet objednaného zboží, konečnou cenu, způsob a termín převzetí či dodání zboží, dohodnutý způsob placení.

7. Předání a převzetí zboží

 • Kupující je, v případě dodání zboží na místo jím určené v Objednávce, povinen převzít zboží z Kupní smlouvy při dodání. Pokud Kupující zboží z Kupní smlouvy při dodání nepřevezme, je Prodávající oprávněn požadovat na Kupujícím poplatek za uskladnění ve výši 50,- Kč (slovy: padesát korun českých) denně, maximálně do výše ceny zboží. Dále je Kupující oprávněn od Kupní smlouvy odstoupit. V případě, že je z důvodů na straně Kupujícího doručováno opakovaně nebo jiným způsobem než bylo uvedeno v Objednávce, je Kupující povinen uhradit Prodávajícímu náklady s takovým doručováním spojené.
 • Prodejce zboží zákazníkovi doručí zásilkou anebo si jej zákazník vyzvedne v odběrném místě provozovaném prodávajícím. Způsob převzetí zboží zvolí zákazník v objednávkovém formuláři. Zákazník je povinen dodané zboží převzít.
 • Prodejce doručuje zboží prostřednictvím České pošty - balík do ruky. Místem dodání zboží je místo takto označené objednatelem v objednávkovém formuláři. Zboží je vždy řádně opatřeno obalem chránící jej před poškozením v průběhu dodání.
 • V případě, kdy je zboží zasláno, může zákazník zvolit možnosti platby přes portál GoPay.cz, přímo při odesílání objednávky.
 • Pokud prodejce dodává zboží zásilkou, hradí náklady za zásilku zákazník. O přesné výši těchto nákladů je zákazník při vyplňování objednávkového formuláře informován.
 • Zákazník může v objednávkovém formuláři zvolit jako místo dodání odběrné místo. Za doručení zboží se v tomto případě považuje jeho převzetí zákazníkem nebo jinou oprávněnou osobou zdržující se v době doručení na místě dodání.

8. Cena a platební podmínky

 • Cena nabízeného zboží je vždy uvedena na internetových stránkách prodejce. Cena zboží dle konkrétní uzavřené smlouvy je vždy uvedena v objednávce služby a na faktuře přiložené ke zboží. Cena je vždy uvedena včetně sazby DPH. Cena může být zákazníkem uhrazena pouze způsoby, které jsou nabízeny na internetové adrese www.OriginalFashion.cz, tj. hotově na sídle provozovny nebo online převodem prostřednictvím služby GoPay. Zákazník užití této služby nehradí. Informace o partnerovi na stránce www.gopay.cz

 • Platba musí být provedena v českých korunách. V případě úhrady bankovním převodem hradí zákazník veškeré bankovní poplatky, tak aby prodejci byla sjednaná cena za zboží připsána na jeho účet v plné výši.
 • K ceně poskytované služby (viz předcházející odstavec) budou připočteny náklady za doručení objednaného zboží, stanovený v závislosti na způsobu zvolené dopravy v rámci České republiky.
 • Osobní odběr v některé ze sídla provozovny poskytovatele: cena dle aktuálního ceníku na internetových stránkách www.OriginalFashion.cz poskytovatele služeb.

9. Odstoupení od smluvního vztahu

 • Prodejce je oprávněn okamžitě odstoupit od smlouvy v následujících případech:
 1. Z důvodů hrubého porušení povinností zákazníka plynoucích z uzavřené smlouvy. V takovém případě má prodejce nárok na uhrazení nákladů vynaložených v souvislosti s plněním uzavřené smlouvy stanovených paušálně jako 40% z ceny služby. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno v písemné formě, přičemž za písemnou formu se považuje i emailová forma.
 • Zákazník má právo okamžitě odstoupit od smlouvy v následujících případech:
 1. V případě hrubého porušení povinností prodávajícího plynoucích z uzavřené smlouvy.
 1. Zákazník, který je spotřebitelem, má právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 kalendářních dnů od převzetí plnění, a to bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce. Rozhodne-li se zákazník využít tohoto práva, musí odstoupení od smlouvy doručit prodejci nejpozději do 14. dne od převzetí zboží. Podmínkou takového odstoupení od smlouvy ze strany zákazníka je, že zboží nebylo použito.
 • Odstoupení od smlouvy ze strany zákazníka musí být učiněno písemně v listinné podobě a zasláno na adresu Petr Jancák – OriginalFashion.cz, adresou Zahradní 5170, 430 04 Chomutov. Zákazník bere na vědomí, že vrácení zboží nelze realizovat jiným způsobem, např. odevzdáním zboží v odběrném místě.
 • Zákazník je při odstoupení od smlouvy povinen vrátit zakoupené zboží v původním obalu a je povinen k němu připojit kopii faktury, jinak je odstoupení neplatné. Zboží musí být zasláno jako obyčejný balík, dobírkový balík prodejce nepřijímá.

10. Reklamace

 • Prodejce je povinen zákazníkovi zajistit předání zboží v souladu s uzavřenou smlouvou, těmito Všeobecnými obchodními podmínkami a obecně závaznými právními předpisy.
 • Nesplní-li prodejce své povinnosti vyplývající ze smlouvy řádně a včas, je zákazník povinen vady poskytnutého zboží u prodejce reklamovat bez zbytečného odkladu. V případě, že zboží nebylo vůbec doručeno, je zákazník povinen podat reklamaci bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 měsíců plynoucích od prvního dne, kdy mělo být zboží doručeno.
 • Prodejce reklamaci bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne jejího řádného uplatnění, vyřídí. Pro případ zamítnutí reklamace prodejce zákazníkovi vydá písemné odůvodnění (přičemž písemnou formou se pro účely reklamačního řízení rozumí i emailová forma).
 • Záruční doba na zboží činí 24 měsíce a počíná běžet dnem doručení zboží zákazníkovi. Záruka se vztahuje na materiálové nebo výrobní vady. Záruka se nevztahuje na mechanické poškození výrobku způsobené nesprávným užíváním, nedostatečnou údržbou či úmyslným poškozením.
 • Zákazník je povinen uplatnit reklamaci písemnou formou (přičemž písemnou formou se pro účely smluv uzavíraných mezi prodejcem a zákazníkem rozumí i emailová forma) a je povinen v ní uvést číslo zboží a popsat vady poskytnuté služby.
 • V případě, že zákazník řádně uplatní oprávněnou reklamaci, má právo na odstranění vad kupovaného zboží, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; a není-li to možné, má právo na přiměřenou slevu z ceny, případně může od smlouvy odstoupit. Pokud jsou dány podmínky pro odstoupení od smlouvy z důvodu na straně prodejce, má zákazník právo na vrácení uhrazené ceny zboží.

11. Výměna zboží, vrácení peněz

 • Při nákupu přes internetový obchod můžete zboží do 14 dnů od převzetí zásilky vrátit nebo vyměnit bez udání důvodů.
 • Zboží nesmí být použité nebo poškozené.
 • V případě, že zboží zasíláte k vrácení či výměně prostřednictvím zásilky Česká pošta, je nutné vracet zboží se všemi náležitostmi a k zásilce přiložit kopii faktury na kterou připíšete - v případě výměny přesnou specifikaci velikosti nově požadovaného zboží - v případě vrácení peněz číslo účtu na který chcete peníze vrátit. V žádném případě nezasílejte zboží na dobírku.
 • V případě vrácení zboží Vám vrátíme celou částku, tedy peníze za zboží i poštovné a to nejpozději do 14ti dnů.
 • V případě vrácení peněz za zboží, které již nebylo skladem, je lhůta vrácení peněz nejpozději do 14ti dnů.
 • Výměna zboží probíhá bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne, kdy bylo zboží přijato zpět.

 

 

Tyto Obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 1.1.2014

Kategorie